RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Chrabąszcz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „WOMAR” Małgorzata Chrabąszcz ul. Długa 7, 28-305 Sobków, NIP 656-106-01-26, kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: nazwa obejmująca imię i nazwisko  i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e - mail oraz telefon.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy,

b) pkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. Żądanie, o którym mowa w ust. 7 należy zgłosić Administratorowi pisemnie na adres Małgorzaty Chrabąszcz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „WOMAR” Małgorzata Chrabąszcz, ul. Długa 7, 28-305 Sobków lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

11. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.